menu

Souhlas uchazeče o práci s podmínkami o zpracování osobních údajů

Po odeslání formuláře bude www.JobSystem.cz (provozovatel JOBSYSTEM s.r.o., IČ 28412508, se sídlem Lucemburská 2136/16, 130 00 Praha 3 Vinohrady, dále jen Správce), zpracovávat a spravovat Uchazečem poskytnutá data obsažená v Odpovědním formuláři, v souladu se „Zákon o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb.“ a v souladu s „Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)“.

Uchazeč bere na vědomí, že poskytnutím osobních údajů Správci má právo na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, podání vysvětlení v případě podezření, že zpracování osobních údajů narušuje ochranu osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy. Uchazeč má právo požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně. Uchazeč má právo na přenositelnost údajů a právo vznést námitku, po níž je zpracování osobních údajů ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.