odborný/vrchní referent v Oddělení kotrolním II.

Úvod / Hledat práci / Volná pracovní pozice

odborný/vrchní referent v Oddělení kotrolním II.

Úřad práce České republiky

Další informace:
Ředitel Finančního úřadu pro Liberecký kraj jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále též „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo č. 260461 – odborný referent/vrchní referent v Oddělení kontrolním II, Odbor kontrolní, Sekce Územní pracoviště v České Lípě, v oboru služby „Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění a hazardní hry“.
Místem výkonu služby je Česká Lípa.
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.
Bude-li na základě výsledku výběrového řízení na volné služební místo zařazená osoba, která dosud úspěšně nevykonala úřednickou zkoušku, přijme se tato osoba do služebního poměru na dobu určitou, a to s trváním 12 měsíců.
Má-li být na základě výsledku výběrového řízení na volné služební místo zařazena osoba, která není státním zaměstnancem, nebo osoba, která dosud úspěšně nevykonala úřednickou zkoušku, stanoví se jí zkušební doba v délce 6 měsíců.
Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 30. 09. 2022.
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 9. platové třídy.
Služba zahrnuje zejména:
- Zajišťování agendy fází daňového řízení nebo správy více druhů daní, poplatků nebo jiných
obdobných peněžitých plnění.
- Provádění daňových kontrol, postupů k odstranění pochybností, místních šetření zejména na dani z přidané hodnoty.
Nabízíme:
- stabilitu a zázemí velké státní organizace
- motivační ohodnocení (tarif + další nárokové příplatky)
- pružnou pracovní dobu
- 25 dní dovolené
- 5 dní indispozičního volna
- 1 den osobního placeného služebního volna k zařízení osobních záležitostí
- až 6 dnů služebního volna ke studijním účelům
- příspěvek na stravování
- čerpání individuálních příspěvků z FKSP (například na penzijní připojištění, stravování nebo
cafeterii)
- rekreace ve vlastních rekreačních zařízeních
- letní tábor pro děti zaměstnanců
- víceúčelová karta Multisport sloužící ke sportovním a relaxačním aktivitám, a to i pro rodinné
příslušníky
- možnosti zapojení do zaměstnaneckých programů zdravotních pojišťoven
- propracovaný vzdělávací program
- možnost profesního růstu
- možnost zahraničních stáží.
Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 17. 08. 2022, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu
orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Finanční úřad pro Liberecký kraj, 1. máje 97, Liberec 460 02, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu podatelna2600@fs.mfcr.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky ID datové schránky služebního úřadu: zcqn2bf. Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení SM č. 260461 – ÚzP v České Lípě“
Více informací na stránce (odkaz je nutno zkopírovat a vložit do prohlížeče):
https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/verejne-informace/nabidka-zamestnani/app/detail/8612057

Shrnutí

  • Publikováno: 28.07.2022
  • Pracovní vztah: Hlavní pracovní poměr
  • Místo práce (okres): Česká Lípa