Odborný/vrchní referent - specialista evidence a dávek PvN

Úvod / Hledat práci / Volná pracovní pozice

Odborný/vrchní referent - specialista evidence a dávek PvN

Úřad práce České republiky

Další informace:
Hlavní popis činnosti vykonávané na služebním místě:
Zajišťování agendy evidence a podpory v nezaměstnanosti.

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:
1. je státním občanem České republiky,
2. dosáhl věku 18 let,
3. je plně svéprávný,
4. je bezúhonný,
5. dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo: tj. minimálně
vzdělání střední s maturitní zkouškou,
6. má potřebnou zdravotní způsobilost.

Bližší informace a formulář žádosti je dostupný na www.uradprace.cz/web/cz/kariera-na-up-cr, v záložce Olomoucký kraj.

K žádosti dále žadatel přiloží strukturovaný profesní životopis.

Nabízíme:
- 5 týdnů dovolené
- 5 dnů indispozičního volna (sick days)
- 1 den volna na vyřízení osobních záležitostí
- stravenky v hodnotě 90 Kč
- příspěvky z FKSP

Zájemci se mohou hlásit:
- doručením žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen "žádost") podané ve lhůtě do 1. srpna 2022, tj. v této lhůtě zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla organizačního útvaru služebního úřadu: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci, Vejdovského 988/4, 779 00 Olomouc, nebo osobně podané na podatelnu organizačního útvaru služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu organizačního útvaru služebního úřadu podatelna.ol@uradprace.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky ID a2azprx.
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: "Neotevírat", a "Výběrové řízení pod č. j. UPCR-2022/60248-78099807".

K žádosti dále žadatel přiloží strukturovaný profesní životopis a motivační dopis.

Žádosti podávat do 1.8.2022.

Shrnutí

  • Publikováno: 28.07.2022
  • Pracovní vztah: Hlavní pracovní poměr
  • Místo práce (okres): Přerov