Odborný/vrchní referent - specialista dávek SSP a dávek pěstounské péče

Úvod / Hledat práci / Volná pracovní pozice

Odborný/vrchní referent - specialista dávek SSP a dávek pěstounské péče

Úřad práce České republiky

Další informace:
Místem výkonu služby je Ústí nad Labem.
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1. září 2022.
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o státní službě do 9. platové třídy.

Hlavní popis činnosti vykonávané na služebním místě:
Zajišťování agendy při poskytování dávek státní sociální podpory a dávek pěstounské péče.
Poskytování poradenství v oblasti dávek SSP a dávek pěstounské péče.
Zpracování žádostí v aplikaci, vyhodnocování nároku na dávky a plnění úkolů
a povinností vyplývající ze zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
a ze zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí.

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen "žádost") podané ve lhůtě do 4. srpna 2022, tj. v této lhůtě zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla organizačního útvaru služebního úřadu: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ústí nad Labem, Dvořákova 1609/18, 400 21 Ústí nad Labem, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu podatelna.ul@uradprace.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky ID 6sbzpx5. Formulář
žádosti tvoří přílohu č. 1 tohoto oznámení uloženou v úvodu textové části výběrového řízení.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: "Neotevírat", a "Výběrové řízení pod č. j. UPCR-2022/60782-78099813".
Více informací:https://www.uradprace.cz/web/cz/-/odborny-vrchni-referent-specialista-davek-ssp-a-davek-pestounske-pece-kop-usti-nad-labem-04-08-2022

Shrnutí

  • Publikováno: 28.07.2022
  • Pracovní vztah: Hlavní pracovní poměr
  • Místo práce (okres): Ústí nad Labem