Odborný/vrchní referent - specialista dávek hmotné nouze v oddělení Kontaktní pracoviště Aš Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Karlových Varech

Úvod / Hledat práci / Volná pracovní pozice

Odborný/vrchní referent - specialista dávek hmotné nouze v oddělení Kontaktní pracoviště Aš Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Karlových Varech

Úřad práce České republiky

Další informace:
Generální ředitel Úřadu práce České republiky, jako služební orgán, příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo: odborný / vrchní referent – specialista dávek hmotné nouze v oddělení Kontaktní pracoviště Aš Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Karlových Varech, ID 11003591, v oboru služby „Nepojistné sociální dávkové systémy “.

Místem výkonu služby je Aš.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1. září 2022. Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o státní službě do 9. platové třídy.

Hlavní popis činnosti vykonávané na služebním místě:
Zajišťujete agendu dávek pomoci v hmotné nouzi a plníte úkoly a povinnosti vyplývající ze zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. Komplexně zpracováváte žádosti o dávky pomoci v hmotné nouzi včetně zpracování získaných údajů prostřednictvím agendových informačních systémů. Kontrolujete věcnou a formální úplnost, ověřujete potvrzení a doklady. Provádíte místní šetření pro účely posouzení nároku na dávky pomoci v hmotné nouzi. Posuzujete nároky na dávky pomoci v hmotné nouzi, kontrolujete oprávněnost a podmínky pro pokračování jejich výplaty.

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 28. července 2022, tj. v této lhůtě zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla organizačního útvaru služebního úřadu: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Karlových Varech, Závodní 385/98, 360 01 Karlovy Vary, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu podatelna.kv@uradprace.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky ID xgmzpcw. Formulář žádosti tvoří přílohu č. 1 tohoto oznámení uloženou v úvodu textové části výběrového řízení. Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotevírat“, a „Výběrové řízení pod č. j. UPCR-2022/58297-78099805“.

Bližší informace (především kvalifikační požadavky, úplné znění oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo či formulář žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo / o zařazení na služební místo) naleznete na stránkách: https://www.uradprace.cz/web/cz/-/odborny-vrchni-referent-specialista-davek-hmotne-nouze-kop-as-28-07-2022 .

Shrnutí

  • Publikováno: 28.07.2022
  • Pracovní vztah: Hlavní pracovní poměr
  • Místo práce (okres): Cheb