ODBORNÝ/VRCHNÍ REFERENT - PORADCE PRO CÍLOVOU SKUPINU A ZAMĚSTNAVATELE V PROJEKTU ,,PDU,,

Úvod / Hledat práci / Volná pracovní pozice

ODBORNÝ/VRCHNÍ REFERENT - PORADCE PRO CÍLOVOU SKUPINU A ZAMĚSTNAVATELE V PROJEKTU ,,PDU,,

Úřad práce České republiky

Další informace:
ŽÁDOST A CELÉ ZNĚNÍ TEXTU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZDE :
https://www.uradprace.cz/web/cz/-/odborny-vrchni-referent-poradce-pro-cilovou-skupinu-a-zamestnavatele-v-projektu-podpora-zamestnanosti-dlouhodobe-evidovanych-uchazecu-o-zamestnavani-p

Generální ředitel Úřadu práce České republiky, jako služební orgán, příslušný podle
§ 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje
výběrové řízení na služební místo: odborný/vrchní referent – poradce pro cílovou
skupinu a zaměstnavatele v projektu „Podpora zaměstnanosti dlouhodobě
evidovaných uchazečů o zaměstnání (PDU)“ v Oddělení poradenství a dalšího
vzdělávání Odboru Kontaktního pracoviště Třebíč Krajské pobočky ÚP ČR v Jihlavě,
ID 50037256, v oborech služby „Zaměstnanost“ a „Nepojistné sociální dávkové systémy“.
Místem výkonu služby je Třebíč. Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou, a to do 31. prosince 2023, po dobu realizace projektu „Podpora zaměstnanosti dlouhodobě evidovaných uchazečů o zaměstnání (PDU)“ reg. č.
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0010247. Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je
1. září 2022. Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o státní službě do 9. platové třídy.

Hlavní popis činnosti vykonávané na služebním místě:
Provádí uchazeče o zaměstnání celým projektem, předvýběr uchazečů o zaměstnání před
vstupem do projektu, zajištění vstupu do projektu, individuální posouzení situace a
předpokladů uchazečů o zaměstnání, vytvoření individuálního projektového plánu,
motivační pohovory, individuální a skupinové poradenství, komunikace se spolupracujícími
subjekty, doprovod uchazečů o zaměstnání na výběrová řízení v individuálních případech,
příprava podkladů pro zprávu o realizaci, administrace projektu na KoP ÚP ČR, párování
vhodných uchazečů o zaměstnání na pracovní místa.

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo
nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do
8. srpna 2022, tj. v této lhůtě zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na
adresu sídla organizačního útvaru služebního úřadu: Úřad práce ČR, Krajská pobočka
v Jihlavě, Brtnická 2531/21, 586 01 Jihlava nebo osobně podané na podatelnu
služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě
s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu
podatelna.ji@uradprace.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky
ID 7u6zppn. Formulář žádosti tvoří přílohu č. 1 tohoto oznámení uloženou v úvodu
textové části výběrového řízení.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí
být označena slovy: „Neotevírat“, a „Výběrové řízení pod č. j. UPCR-2022/61707-
78099804“.

Shrnutí

  • Publikováno: 06.08.2022
  • Pracovní vztah: Hlavní pracovní poměr
  • Místo práce (okres): Třebíč