Odborný/vrchní referent - poradce IPS

Úvod / Hledat práci / Volná pracovní pozice

Odborný/vrchní referent - poradce IPS

Úřad práce České republiky

Další informace:
Generální ředitel Úřadu práce České republiky, jako služební orgán, příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen "zákon"), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo: odborný/vrchní referent - poradce IPS projektu "Podpora informačních a poradenských středisek Úřadu práce ČR (PIPS)" v Oddělení poradenství a dalšího vzdělávání Odboru zaměstnanosti Kontaktního pracoviště v Ústí nad Labem Krajské pobočky Úřadu práce ČR
v Ústí nad Labem, ID 11011766,
v oboru služby "Zaměstnanost".
Místem výkonu služby je Ústí nad Labem.
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou, a to do 31. prosince 2022, po dobu realizace projektu "Podpora informačních a poradenských středisek Úřadu práce ČR (PIPS)" s reg. č.: CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0004218. Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 15. září 2022.
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o státní službě do 9. platové třídy.

Hlavní popis činnosti vykonávané na služebním místě:
Zabezpečuje specifické skupinové poradenské aktivity pro uchazeče, zájemce
a distanční kariérové poradenství, které je nedílnou součástí jeho práce.
Realizuje skupinové poradenství pro třídní kolektivy základních, středních škol, VOŠ
a VŠ v regionu, individuální kariérové poradenství pro uchazeče, zájemce
a veřejnost, spolupráci s pedagogy, výchovnými poradci a dalšími partnery.
Zajišťuje, zpracovává a poskytuje komplexní informace z oblasti přípravy
na povolání, informuje o formách studia, přijímacích a studijních podmínkách,
o profilu a uplatnění absolventa vzhledem k požadavkům trhu práce.
Získává, zpracovává a poskytuje informace o zájmu a naplněnosti jednotlivých typů vzdělávacích zařízení.
Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen "žádost") podané ve lhůtě do 8. srpna 2022, tj. v této lhůtě zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla organizačního útvaru služebního úřadu: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ústí nad Labem, Dvořákova 1609/18, 400 21 Ústí nad Labem, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu podatelna.ul@uradprace.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky ID 6sbzpx5. Formulář žádosti tvoří přílohu č. 1 tohoto oznámení uloženou v úvodu textové části výběrového řízení.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: "Neotevírat", a "Výběrové řízení pod č. j. UPCR-2022/61982-78099813".
Více informací?
https://www.uradprace.cz/web/cz/-/odborny-vrchni-referent-poradce-ips-pips-kop-usti-nad-labem-08-08-2022

Shrnutí

  • Publikováno: 30.07.2022
  • Pracovní vztah: Hlavní pracovní poměr
  • Místo práce (okres): Ústí nad Labem