Odborný/vrchní referent - poradce IPS

Úvod / Hledat práci / Volná pracovní pozice

Odborný/vrchní referent - poradce IPS

Úřad práce České republiky

Další informace:
Generální ředitel Úřadu práce České republiky, jako služební orgán, příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo: odborný/vrchní referent – poradce IPS v projektu „Podpora informačních a poradenských středisek Úřadu práce ČR“ v Oddělení zprostředkování, evidence a PvN, poradenství a dalšího vzdělávání Kontaktního pracoviště v Mladé Boleslavi Krajské pobočky ÚP ČR v Příbrami, ID 11011754,

v oboru služby „Zaměstnanost“.

Místem výkonu služby je Mladá Boleslav.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou a to do 31. prosince 2022 po dobu realizace projektu „Podpora informačních a poradenských středisek Úřadu práce ČR“ s reg. č. CZ 03.1.54/0.0./0.0/15_011/0004218. Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1. září 2022.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o státní službě do 9. platové třídy.

Hlavní popis činnosti vykonávané na služebním místě:
Zabezpečuje specifické skupinové poradenské aktivity pro uchazeče, zájemce a distanční kariérové poradenství, které je nedílnou součástí jeho práce. Realizuje skupinové poradenství pro třídní kolektivy základních, středních škol, VOŠ a VŠ v regionu, individuální kariérové poradenství pro uchazeče, zájemce a veřejnost, spolupráci s pedagogy, výchovnými poradci a dalšími partnery. Zajišťuje, zpracovává a poskytuje komplexní informace z oblasti přípravy na povolání, informuje o formách studia, přijímacích a studijních podmínkách, o profilu a uplatnění absolventa vzhledem k požadavkům trhu práce. Získává, zpracovává a poskytuje informace o zájmu a naplněnosti jednotlivých typů vzdělávacích zařízení. Poskytuje informace o dalších vzdělávacích možnostech, rekvalifikacích. Poskytuje informace o jednotlivých povoláních, o jejich obsahu, požadavcích, vyhlídkách vzhledem k vývoji na trhu práce, o možnostech dalšího vzdělávání. Statisticky sleduje, ve spolupráci s odd. trhu práce Úřadu práce ČR, profesní strukturu absolventů škol a jejich možnosti pracovního uplatnění v regionu. Spolupracuje na burzách vzdělávacích příležitostí pro mládež, pořádá besedy a konzultace o volbě povolání s rodiči a žáky na školách.. Provádí základní kariérovou diagnostiku zaměřenou na identifikaci pracovního a studijního potenciálu, sebepoznání a podporu rozvoje potenciálu jedince. Zabezpečuje skupinové poradenství zaměřené na podporu a rozvoj klíčových kompetencí klienta nezbytných pro uplatnění na trhu práce a pro řízení vlastní kariéry. Vede příslušnou administrativu spojenou s poradenským procesem a jeho zabezpečením.
Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 5. srpna 2022, tj. v této lhůtě zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla organizačního útvaru služebního úřadu: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Příbrami, náměstí T. G. Masaryka 145, 261 01 Příbram 1, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu podatelna.pb@uradprace.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky ID k7rzpxf. Formulář žádosti tvoří přílohu č. 1 tohoto oznámení uloženou v úvodu textové části výběrového řízení.
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotevírat“, a „Výběrové řízení pod č. j. UPCR-2022/60795-78099812“.

Shrnutí

  • Publikováno: 30.07.2022
  • Pracovní vztah: Hlavní pracovní poměr
  • Místo práce (okres): Mladá Boleslav