Odborný/vrchni referent - personalista/personalistka

Úvod / Hledat práci / Volná pracovní pozice

Odborný/vrchni referent - personalista/personalistka

Úřad práce České republiky

Další informace:
Generální ředitel Úřadu práce České republiky, jako služební orgán, příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo: odborný/vrchní referent – personalista v Odboru kanceláře Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Pardubicích, ID 10001516,v oboru služby „Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků“.
Místem výkonu služby jsou Pardubice.
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1. září 2022.
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o státní službě do 9. platové
třídy.
Hlavní popis činnosti vykonávané na služebním místě:
- Komplexní zajišťování oblasti organizačních vztahů a systemizace, personalistiky, odměňování nebo přípravy a vzdělávání.
- Komplexní zabezpečování personální agendy v rámci krajské pobočky, vyřizování záležitostí spojených se vznikem, průběhem a skončením služebního a pracovního poměru zaměstnanců.
- Příprava podkladů pro výběrová řízení, jejich procesní zabezpečení a administrace.
- Zpracování, kompletace a aktualizace osobních spisů státních zaměstnanců a zaměstnanců krajské pobočky.
- Příprava podkladů spojených s agendou dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.
- Zajišťování podkladů k návrhu systemizace služebních a pracovních míst krajské pobočky.
- Zabezpečování procesu služebního a pracovního hodnocení zaměstnanců.
- Zabezpečování agend vzdělávání zaměstnanců a vzdělávacích akcí v působnosti krajské pobočky včetně zajišťování agendy úřednických zkoušek v rámci krajské pobočky.
- Příprava podkladů pro statistické výkazy v personální a platové oblasti.
- Plnění dalších úkolů v oblasti odměňování a personalistiky dle pokynů
představených.
Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 4. srpna 2022, tj. v této lhůtě zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla organizačního útvaru služebního úřadu: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Pardubicích, Boženy Vikové – Kunětické 2011, 500 02 Pardubice, nebo osobně podané na podatelnu organizačního útvaru služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu organizačního útvaru
služebního úřadu podatelna.pa@uradprace.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky ID 4p2zpna.
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh)
musí být označena slovy: „Neotevírat“, a „Výběrové řízení pod č. j. UPCR2022/61115-78099809“.

Podmínky pro přihlášení do výběrového řízení (VŘ) a způsob přihlášení je uvedeno na stránkách Úřadu práce:
https://www.uradprace.cz/web/cz/-/odborny-vrchni-referent-personalista-krp-pardubice-04-08-2022

Shrnutí

  • Publikováno: 28.07.2022
  • Pracovní vztah: Hlavní pracovní poměr
  • Místo práce (okres): Pardubice