odborný/vrchní referent - ověřovatel dávek SSP

Úvod / Hledat práci / Volná pracovní pozice

odborný/vrchní referent - ověřovatel dávek SSP

Úřad práce České republiky

Další informace:
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
odborný/vrchní referent - ověřovatel dávek SSP
a dávek pěstounské péče
v Oddělení SSP, dávek pěstounské péče a HN
Odboru Kontaktního pracoviště v Jirkově
Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem

V Praze dne 4. srpna 2022
Č. j. UPCR-2022/64653-78099813

Generální ředitel Úřadu práce České republiky, jako služební orgán, příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen "zákon"), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo: odborný/vrchní referent - ověřovatel dávek SSP a dávek pěstounské péče v Oddělení SSP, dávek pěstounské péče
a HN Odboru Kontaktního pracoviště v Jirkově Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem, ID 10001507,
v oboru služby "Nepojistné sociální dávkové systémy".
Místem výkonu služby je Jirkov.
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou, a to po dobu zkráceného úvazku státního zaměstnance, se služebním úvazkem ve výši 0,5, tj. 20 hodin. Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 15. září 2022.
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o státní službě do 9. platové třídy.

Hlavní popis činnosti vykonávané na služebním místě:
Metodicky řídí práci referentů SSP podle platných zákonných norem a směrnic ÚP ČR.
Kontroluje a vyhodnocuje zpracování dávek SSP ve spisové dokumentaci
a v programové aplikaci.
Kontroluje včasné vyřizování dávek SSP a postupy dle správního řádu.
Sleduje výplaty dávek SSP, přeplatky a nedoplatky na dávkách SSP.
Podílí se na řešení odvolání s ostatními pracovníky, spolupracuje s pracovníky
ze zaměstnanosti, s neziskovými organizacemi a dalšími institucemi v regionu.
Sleduje statistiky výkonu pracovníků SSP.
Zastupuje referenty v době jejich nepřítomnosti při jejich jednání s klienty.

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen "žádost") podané ve lhůtě do 15. srpna 2022, tj. v této lhůtě zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu: Úřad práce ČR, Kontaktní pracoviště v Chomutově, Cihlářská 4107, 430 03 Chomutov, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu podatelna.cv@uradprace.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky ID uzkzpet. Formulář žádosti tvoří přílohu č. 1 tohoto oznámení uloženou v úvodu textové části výběrového řízení.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: "Neotevírat", a "Výběrové řízení pod č. j. UPCR-2022/64653-78099813"

Formulář žádosti a text plného znění výběrového řízení obsahující další požadavky včetně základních předpokladů žadatele stanovené zákonem jsou uveřejněny na stránkách Úřadu práce ČR - Kariéra na ÚP ČR.

Shrnutí

  • Publikováno: 06.08.2022
  • Pracovní vztah: Práce na zkrácený úvazek
  • Místo práce (okres): Chomutov