Odborný/vrchní referent/ka - odborný pracovník POVEZ II

Úvod / Hledat práci / Volná pracovní pozice

Odborný/vrchní referent/ka - odborný pracovník POVEZ II

Úřad práce České republiky

Další informace:
Generální ředitel Úřadu práce České republiky, jako služební orgán, příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon o státní službě“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo: odborný / vrchní referent –odborný pracovník POVEZ II v projektu „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II)“ v Oddělení trhu práce Odboru zaměstnanosti Kontaktního pracoviště Pardubice Krajské pobočky Úřadu práce ČR v
Pardubicích, ID 11006653,v oboru služby „Zaměstnanost“.
Místem výkonu služby jsou Pardubice.
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou, a to do 31. prosince 2023, po dobu realizace projektu „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II)“, reg.č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053.
Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1. září 2022.
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o státní službě do 9. platové
třídy.
Hlavní popis činnosti vykonávané na služebním místě:
- Zajišťuje příjem žádostí o příspěvek, kontroluje jejich formální správnost.
- Komunikuje se zaměstnavateli a dbá na dohled nad realizací vzdělávacích
aktivit.
- Zajišťuje příjem a kontrolu vyúčtování vzdělávacích aktivit a poskytnutých
příspěvků na mzdy.
- Připravuje podklady pro zprávy o realizaci projektu, vč. žádosti o platby a
podklady pro ekonomické útvary.
- Zajišťuje přípravu podkladů pro hodnocení hodnotící komise.
- Kontroluje plnění povinností žadatele vyplývající z Dohody o poskytnutí příspěvku a příslušných právních předpisů.
- Organizuje odborné semináře pro zaměstnavatele. Zajišťuje publicitu projektu v rámci regionu.
Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 8. srpna 2022, tj. v této lhůtě zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla organizačního útvaru služebního úřadu: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Pardubicích, Boženy Vikové – Kunětické 2011, 530 02 Pardubice , nebo osobně podané na podatelnu organizačního útvaru služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu organizačního útvaru
služebního úřadu podatelna.pa@uradprace.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky ID 4p2zpna.
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotevírat“, a „Výběrové řízení pod č. j. UPCR2022/62238-78099809“.
Podmínky pro přihlášení do výběrového řízení (VŘ) a způsob přihlášení je uvedeno na stránkách Úřadu práce:
https://www.uradprace.cz/web/cz/-/odborny-vrchni-referent-odborny-pracovnik-povez-ii-projekt-povez-ii-kop-pardubice-08-08-2022

Shrnutí

  • Publikováno: 06.08.2022
  • Pracovní vztah: Hlavní pracovní poměr
  • Místo práce (okres): Pardubice