odborný/vrchní referent – specialista dávek SSP a dávek pěstounské péče

Úvod / Hledat práci / Volná pracovní pozice

odborný/vrchní referent – specialista dávek SSP a dávek pěstounské péče

Úřad práce České republiky

Další informace:
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
Odborný/vrchní referent – specialista dávek SSP a dávek pěstounské péče
v Oddělení SSP a dávek pěstounské péče II.
Odboru SSP a dávek pěstounské péče Kontaktního pracoviště Brno – město
Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Brně

Generální ředitel Úřadu práce České republiky, jako služební orgán, příslušný podle § 10 odst.
1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon o státní službě“), vyhlašuje
výběrové řízení na služební místo: odborný/vrchní referent – specialista dávek SSP
a dávek pěstounské péče v Oddělení SSP a dávek pěstounské péče II. Odboru SSP
a dávek pěstounské péče Kontaktního pracoviště Brno – město Krajské pobočky Úřadu
práce ČR v Brně, ID 11000577,

v oboru služby „Nepojistné sociální dávkové systémy“.

Místem výkonu služby je Brno.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.
Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 15. září 2022.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o státní službě do
9. platové třídy.

Hlavní popis činnosti vykonávané na služebním místě:
Zajišťování agendy státní sociální podpory a dávek pěstounské péče.

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo
nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě
do 5. srpna 2022, tj. v této lhůtě zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na
adresu sídla organizačního útvaru služebního úřadu: Úřad práce ČR, Krajská pobočka
v Brně, Polní 1011/37, 659 59 Brno, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na
výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným
elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu
podatelna.bm@uradprace.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky ID
syyztwe. Formulář žádosti tvoří přílohu č. 1 tohoto oznámení uloženou v úvodu textové
části výběrového řízení.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být
označena slovy: „Neotevírat“, a „Výběrové řízení pod č. j. UPCR-2022/61550-78099801“.

Shrnutí

  • Publikováno: 30.07.2022
  • Pracovní vztah: Hlavní pracovní poměr
  • Místo práce (okres): Brno