odborný/vrchní referent – poradce specialista v Oddělení zprostředkování Odboru zaměstnanosti Kontaktního pracoviště Plzeň-město Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Plzni

Úvod / Hledat práci / Volná pracovní pozice

odborný/vrchní referent – poradce specialista v Oddělení zprostředkování Odboru zaměstnanosti Kontaktního pracoviště Plzeň-město Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Plzni

Úřad práce České republiky

Další informace:
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 15. září 2022.
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o státní službě do 9. platové třídy.

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 1. srpna 2022, tj. v této lhůtě zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla organizačního útvaru služebního úřadu: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Plzni, Kaplířova 7, 305 88 Plzeň, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu podatelna.pm@uradprace.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky ID 6gyzph2. Formulář žádosti tvoří přílohu tohoto oznámení.
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotevírat“, a „Výběrové řízení pod č. j. 2022/59816 -78099810“.

Plné znění oznámení o vyhlášení výběrového řízení včetně potřebných formulářů pro podání přihlášky naleznete na: https://www.uradprace.cz/web/cz/-/odborny-vrchni-referent-poradce-specialista-kop-plzen-mesto-01-08-2022

Shrnutí

  • Publikováno: 28.07.2022
  • Pracovní vztah: Hlavní pracovní poměr
  • Místo práce (okres): Plzeň