odborný/vrchní referent – poradce pro zaměstnavatele

Úvod / Hledat práci / Volná pracovní pozice

odborný/vrchní referent – poradce pro zaměstnavatele

Úřad práce České republiky

Další informace:
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
odborný/vrchní referent – poradce pro zaměstnavatele
v projektu „Outplacement (OUT)“
v Oddělení trhu práce Kontaktního pracoviště Brno-venkov
Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Brně
V Praze dne 3. srpna 2022
Č. j. UPCR-2022/64540-78099801
Generální ředitel Úřadu práce České republiky, jako služební orgán, příslušný podle § 10 odst.
1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon o státní službě“), vyhlašuje
výběrové řízení na služební místo: odborný/vrchní referent – poradce pro zaměstnavatele
v projektu „Outplacement (OUT)“ v Oddělení trhu práce Kontaktního pracoviště
Brno – venkov Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Brně, ID 10001283,
v oboru služby „Zaměstnanost“.
Místem výkonu služby je Brno.
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou,
a to do 31. května 2023, po dobu realizace projektu „Outplacement (OUT)“,
s reg. č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/18_093/0017176. Předpokládaným dnem nástupu na služební
místo je 1. říjen 2022.
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o státní službě do
9. platové třídy.
Hlavní popis činnosti vykonávané na služebním místě:
Spolupráce s dalšími útvary ÚP ČR (např. monitoring zaměstnavatelů, statistiky, požadavky
zaměstnavatelů, volná pracovní místa). Spolupráce se zaměstnavateli před nástupem
účastníka do zaměstnání (např. vzájemná komunikace při zjišťování vstupních předpokladů či
před absolvováním případné rekvalifikace nebo poradenské aktivity). Příjem žádostí od
zaměstnavatelů a zpracování podkladů při administraci vytvořených pracovních míst. Příprava
dohod se zaměstnavateli. Administrace a výplata měsíčních příspěvků. Spolupráce na
provádění veřejnosprávních kontrol. Příprava podkladů pro zprávu o realizaci/žádost o platbu.
Zpracovává reporty za KoP ÚP ČR. Administrace projektu na KoP ÚP ČR. Párování vhodných
účastníků na pracovní místa.
Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo
nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě
do 31. srpna 2022, tj. v této lhůtě zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb
na adresu sídla organizačního útvaru služebního úřadu: Úřad práce ČR, Krajská pobočka
v Brně, Polní 1011/37, 659 59 Brno, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na
výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným
elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu
podatelna.bm@uradprace.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky ID
syyztwe. Formulář žádosti tvoří přílohu č. 1 tohoto oznámení uloženou v úvodu textové
části výběrového řízení.
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být
označena slovy: „Neotevírat“, a „Výběrové řízení pod č. j. UPCR-2022/64540-78099801“.

Shrnutí

  • Publikováno: 06.08.2022
  • Pracovní vztah: Hlavní pracovní poměr
  • Místo práce (okres): Brno