odborný/vrchní referent – administrátor KrP

Úvod / Hledat práci / Volná pracovní pozice

odborný/vrchní referent – administrátor KrP

Úřad práce České republiky

Další informace:
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
Odborný/vrchní referent – administrátor KrP
v projektu „Šance pro rodiče v Jihomoravském kraji“
v Oddělení projektů EU Odboru zaměstnanosti a EU
Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Brně

Generální ředitel Úřadu práce České republiky, jako služební orgán, příslušný podle § 10 odst.
1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon o státní službě“), vyhlašuje
výběrové řízení na služební místo: odborný/vrchní referent – administrátor KrP v projektu
„Šance pro rodiče v Jihomoravském kraji“ v Oddělení projektů EU Odboru
zaměstnanosti a EU Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Brně, ID 11000455,

v oboru služby „Zaměstnanost“.

Místem výkonu služby je Brno.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou,
a to do 30. dubna 2023, po dobu realizace projektu „Šance pro rodiče v Jihomoravském kraji“
s reg. č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000042. Předpokládaným dnem nástupu na služební
místo je 1. září 2022.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o státní službě do
9. platové třídy.

Hlavní popis činnosti vykonávané na služebním místě:
Poskytování poradenství v případě zájmu o vytváření SÚPM vyhrazených a poskytování
mzdových příspěvků v rámci projektu Šance pro rodiče v JmK (dále také „projekt“). Příprava
plateb v rámci projektu k ověření. Sledování zaměstnávání klientů (informační systém ÚP),
monitoring volných pracovních míst. Poskytování odborné poradenské činnosti účastníků
projektu Šance pro rodiče v JmK. Příprava a organizační zajištění předvýběru a výběru
potencionálních klientů projektu, sledování průběhu zapojení klientů v projektu. Administrace
doprovodných opatření v rámci projektu, kontrola a schvalování požadavků a podkladů klientů
k vyúčtování doprovodných opatření. Spolupráce s finančním manažerem v zajišťování plnění
jednotlivých dohod SÚPM vyhrazených, kontrola čerpání prostředků APZ – kontrola podkladů
od zaměstnavatelů, příprava platebních poukazů v oblasti doprovodných opatření.
Spolupracuje s odbornými pracovníky projektu a lektory na realizaci poradenských programů,
zajišťuje tyto aktivity organizačně i věcně, včetně zabezpečení občerstvení. Spolupracuje
s finančním manažerem, dohlíží a zodpovídá na dodržování pravidel OPZ, zejména v oblasti
způsobilých výdajů. Příprava podkladů pro vytváření monitorovacích zpráv a žádostí o platbu,
evidence finančních toků projektu.

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo
nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do
4. srpna 2022, tj. v této lhůtě zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na
adresu sídla organizačního útvaru služebního úřadu: Úřad práce ČR, Krajská pobočka
v Brně, Polní 1011/37, 659 59 Brno, nebo osobně podané na podatelnu služebního
úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě
s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu
podatelna.bm@uradprace.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky ID
syyztwe. Formulář žádosti tvoří přílohu č. 1 tohoto oznámení uloženou v úvodu textové
části výběrového řízení.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být
označena slovy: „Neotevírat“, a „Výběrové řízení pod č. j. UPCR-2022/60405-78099801“.

Shrnutí

  • Publikováno: 28.07.2022
  • Pracovní vztah: Hlavní pracovní poměr
  • Místo práce (okres): Brno