ODBORNÝ REFERENT/ REFERENTKA ODD. STAVEBNÍHO ŘÁDU

Úvod / Hledat práci / Volná pracovní pozice

ODBORNÝ REFERENT/ REFERENTKA ODD. STAVEBNÍHO ŘÁDU

Úřad práce České republiky

Další informace:
- Uzávěrka přihlášek je 29. 7. 2022 ve 14:00 hod.
Přihlášku v požadovanými náležitostmi zašlete na níže uvedenou adresu v zalepené obálce
s uvedením adresy podavatele, s označením čísla výběrového řízení a nápisem NEOTVÍRAT.
Královéhradecký kraj - Krajský úřad
Odbor kancelář ředitele KÚ - oddělení personální
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové
Náležitostí přihlášky jsou: jméno, příjmení a titul zájemce, datum a místo narození zájemce, státní příslušnost, místo trvalého pobytu zájemce, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis
K přihlášce připojte: životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (nelze nahradit čestným prohlášením, ani kopií žádosti o výpis z evidence Rejstříku trestů s datem podání žádosti); u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem
(pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)
ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
uvítáme uvedení telefonického a elektronického kontaktu
NEPŘIKLÁDEJTE kopie osobních dokladů (např. občanského průkazu nebo cestovního pasu)

Výběrového řízení se mohou zúčastnit pouze ti uchazeči, kteří předloží úplnou přihlášku
a všechny požadované přílohy (§ 9 odst. 1 zákona č. 312/2002 Sb.) do dne konání výběrového řízení, případně do data uvedeného ve výzvě k doplnění.

Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit uvedené výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

Bližší informace k výběrovému řízení a vzor přihlášky najdete na webových stránkách Královéhradeckého kraje - sekce Krajský úřad - Volná místa KÚ - Informace k výběrovému řízení a vzor přihlášky (http://www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?pgid=107).

Shrnutí

  • Publikováno: 28.07.2022
  • Pracovní vztah: Hlavní pracovní poměr
  • Místo práce (okres): Hradec Králové