Odborný referent - poradce INFOcentra

Úvod / Hledat práci / Volná pracovní pozice

Odborný referent - poradce INFOcentra

Úřad práce České republiky

Další informace:
Generální ředitel Úřadu práce České republiky, jako služební orgán, příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo: odborný referent – poradce INFOcentra v projektu „Efektivní služby zaměstnanosti“ v Oddělení zprostředkování, evidence a podpor v nezaměstnanosti, poradenství a dalšího vzdělávání Kontaktního pracoviště v Mladé Boleslavi Krajské pobočky ÚP ČR v Příbrami, ID 11011728,

v oboru služby „Zaměstnanost“.

Místem výkonu služby je Mladá Boleslav

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou, a to do 30. června 2023 po dobu realizace projektu „Efektivní služby zaměstnanosti“ s reg. č. CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0000056. Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1. září 2022.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o státní službě do 8. platové třídy.

Hlavní popis činnosti vykonávané na služebním místě:
Zabezpečují základní informační servis pro příchozí do budovy Úřadu práce ČR. Poskytují základní informace o činnostech a službách Úřadu práce ČR. Zabezpečují nasměrování klienta ke kompetentnímu pracovníkovi. Poskytují základní informace z oblasti evidence, zprostředkování a poradenství, oblasti nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, projektech. Podílí se na pomoci s vyplněním a kontrolou příslušných formulářů, souvisejících se zařazením do evidence uchazeče, zájemce na Úřadu práce ČR. Předávají základní informace o podmínkách pro podání:
o Žádosti o zprostředkování zaměstnání
o Žádosti o zařazení do evidence zájemců o zaměstnání
o Žádosti o podporu v nezaměstnanosti
Vydávají Kontaktní karty klienta ÚP ČR. Přijímají doklady související s oblastí evidence a podpor a zprostředkování a poradenství (vyjma dokladů nutných předložit osobně ve stanoveném termínu), jejich předání příslušnému pracovníkovi. Obsluhují technické
vybavení pro zajištění přenosu informací o činnostech a službách Úřadu práce ČR (záznamová smyčka s těmito činnostmi). Obsluhují vyvolávací systém, infobox a PC pro klienty. Poskytují pomoc klientům při obsluze PC v rámci samo-obslužných aktivit spojených s hledáním zaměstnání. Zajišťují telefonický kontakt se zaměstnavatelem. Účastní se odborného školení projektu.
Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 5. srpna 2022, tj. v této lhůtě zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla organizačního útvaru služebního úřadu: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Příbrami, náměstí T. G. Masaryka 145, 261 01 Příbram 1, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu podatelna.pb@uradprace.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky ID k7rzpxf. Formulář žádosti tvoří přílohu č. 1 tohoto oznámení uloženou v úvodu textové části výběrového řízení.
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotevírat“, a „Výběrové řízení pod č. j. UPCR-2022/60796-78099812“.

Shrnutí

  • Publikováno: 30.07.2022
  • Pracovní vztah: Hlavní pracovní poměr
  • Místo práce (okres): Mladá Boleslav