Odborný rada - právník v Oddělení personálním Odboru personálního a vzdělávání generálního ředitelství Úřadu práce ČR Praha, ID 10000907

Úvod / Hledat práci / Volná pracovní pozice

Odborný rada - právník v Oddělení personálním Odboru personálního a vzdělávání generálního ředitelství Úřadu práce ČR Praha, ID 10000907

Úřad práce České republiky

Další informace:
Kontakt:adela.vystrkova@uradprace.cz
Upřesňující informace:
Služební místo ve 13. platové třídě; v oboru služby "Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců". Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Žadatel musí splňovat předpoklady stanovené zákonem o státní službě dle § 25 odst. 1) písm. a) je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru, b) dosáhnout věku 18 let, c) být plně svéprávný, d) být bezúhonný, e) dosáhnout vzdělání stanovení tímto zákonem, f) mít potřebnou zdravotní způsobilost.
Dále musí žadatel splňovat jiný požadavek stanovený podle § 25 odst. 5 písm. a) zákona o státní službě služebním předpisem Úřadu práce České republiky č. 7/2017 Stanovení dalších požadavků pro některá služební místa Úřadu práce České republiky, ze dne 19. prosince 2017, č. j. UPCR-2017/114887-78099815, kterým je odborné zaměření vzdělání: vysokoškolské vzdělání získané studiem v magisterském nebo doktorském studijním programu právo a právní věda, oboru právo na vysoké škole v České republice nebo obdobné vzdělání ze zahraničí, které je v České republice uznáváno jako rovnocenné.

Hlavní popis činností: Podílí se na koordinaci a metodickém usměrňování oblasti systemizace, personalistiky a odměňování v rámci Úřadu práce ČR. Podílí se na tvorbě koncepce organizačních vztahů a systemizace, personalistiky a odměňování Úřadu práce ČR. Připravuje návrhy služebních předpisů včetně vypořádání připomínek v rámci vnitřního připomínkového řízení. Vypracovává stanoviska ke konkrétním případům v oblasti státní služby. Připravuje a kontroluje dokumenty předkládané k podpisu služebnímu orgánu. Poskytuje poradenství v oblasti státní služby a pracovněprávních vztahů představeným v rámci generálního ředitelství Úřadu práce ČR a personálním útvarům krajských poboček Úřadu práce ČR, informuje představené o příslušných legislativních změnách. Zpracovává materiály, odborná stanoviska, rozbory, podklady a informace v působnosti odboru personálního a vzdělávání generálního ředitelství Úřadu práce ČR. Koordinuje personální správu úřadu ve věcech státní služby a pracovněprávních vztahů.

https://www.uradprace.cz/web/cz/-/odborny-rada-pravnik-v-oddeleni-personalnim-odboru-personalniho-a-vzdelavani-generalniho-reditelstvi-uradu-prace-cr-praha-id-10000907-09-08-2022

Pokud je to možné, vždy odkázat na stránky Kariéra na ÚP ČR (uradprace.cz), kde je k dispozici Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na dané služební místo.


Zaměst.výhody:
5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna (sick days), 1 den volna na vyřízení osobních záležitostí, stravenky v hodnotě 90 Kč, příspěvky z fondu kulturních a sociálních potřeb, odměny k životním a pracovním výročím.

Shrnutí

  • Publikováno: 30.07.2022
  • Pracovní vztah: Hlavní pracovní poměr
  • Místo práce (okres): Praha