menu

Ředitel / ředitelka Moravského divadla a Moravské filharmonie, příspěvkové organizace

Název společnosti
Sídlo společnosti
Horní náměstí 583, 77900, Olomouc

Statutární město Olomouc
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ FUNKCE
ředitele/ředitelky Moravského divadla a Moravské filharmonie, příspěvkové organizace

Požadované předpoklady: 
• vysokoškolské vzdělání, 
• obor ekonomický, právní nebo umělecký, 
• nejméně 5 let praxe v řídící funkci, 
• aktivní znalost nejméně jednoho světového jazyka, 
• manažerské a organizační schopnosti, 
• občanská a morální bezúhonnost, 
• orientace v oboru a všeobecný kulturní přehled.

Další očekávané znalosti a dovednosti: 
• znalost principů fungování a financování příspěvkové organizace, 
• znalosti zvláště v oblasti dramatického umění, symfonické hudby, kultury obecně a veřejné správy, 
• schopnost komunikace s odbornou veřejností a s médii, 
• schopnost samostatného rozhodování, 
• znalost práce s výpočetní technikou, 
• řidičské oprávnění skupiny „B“.

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat: 
• označení výběrového řízení, 
• jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka, kontaktní adresu, telefon, e-mail, datum a vlastnoruční podpis.

K přihlášce je nutno přiložit: 
• strukturovaný profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a praxi, odborných znalostech a dovednostech, 
• ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, 
• výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, cizí státní příslušník obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením, 
• negativní lustrační osvědčení a čestné prohlášení dle zákona 451/1991 Sb. (platí jen pro občany ČR, nepožaduje se u osob narozených po 1. 12. 1971), 
• motivační dopis, 
• písemně zpracovanou koncepci činnosti a rozvoje organizace, včetně návrhů na zkvalitnění poskytovaných služeb i prezentace příspěvkové organizace v rozsahu cca 5–10 normostran. Součástí koncepce by měla být vize fungování obou orchestrů (Moravské filharmonie Olomouc i orchestru hudebního divadla) v rámci spojené instituce, jejich řízení a představa o organizační struktuře managementu instituce a o obsazení jmenovaných pozic, především uměleckého vedení orchestrů a souborů divadla. Koncepce by měla být v souladu se Strategií rozvoje kultury a kreativních průmyslů města Olomouce.

Ke zpracování budou uchazečům k dispozici: 
• Zřizovací listina příspěvkové organizace MDMF ve znění platném od 1. 1. 2025, 
• organizační struktury příspěvkových organizací MDO a MFO, 
• ekonomické podklady MDO a MFO: 
    - rozpis schváleného rozpočtu na rok 2024, 
    - rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k 31. 12. 2023, 
    - rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k 31. 12. 2023, 
    - výroční zprávy. 
• Strategie rozvoje kultury a kreativního průmyslu města Olomouce.

Předpokládaný nástup do funkce: 1. 1. 2025.

S ohledem na vznik p. o. k 1. 1. 2025 se pro včasné zapojení vybraného uchazeče (budoucího ředitele) do procesu spojení stávajících MDO a MFO je možné do 31. 12. 2024 jeho zapojení formou DPP či DPČ, smlouvou na služby či jinou formou spolupráce dle dohody a platných právních předpisů.

Platová třída: 14. platová třída (31 770 Kč - 46 910 Kč)
Platové podmínky dle platných právních předpisů.

Pracovní poměr na dobu neurčitou. 

Přihlášky do výběrového řízení s požadovanými doklady doručte nebo zasílejte nejpozději do 20. 9. 2024 na adresu:

Radim Schubert 
Magistrát města Olomouce 
Horní náměstí č. p. 583 
779 11 Olomouc

Zde budou pro zájemce k dispozici výše uvedené podklady, případné dotazy k výběrovému řízení směřujte prosím na kontaktní osobu, kterou je Radim Schubert, vedoucí oddělení koncepce kultury, odbor kultury a cestovního ruchu: radim.schubert@olomouc.eu.

Na obálku uveďte: „Neotvírat, výběrové řízení“ 
Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami.
Později zaslané přihlášky nemůžeme zařadit do výběrového řízení.

Informace

Publikováno
27. 6. 2024
Pracovní vztah
Hlavní pracovní poměr
Místo práce
Olomouc
Kontaktní osoba
Personální oddělení
Telefon