menu

FRONT - END vývojář / vývojářka do oddělení marketingu

Název společnosti
Sídlo společnosti
Horní náměstí 583, 77900, Olomouc

Statutární město Olomouc

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ č. 2024/78
v souladu s § 7 odst. 3 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Druh práce:
• vývoj uživatelských rozhraní pro webové stránky a webové aplikace zařazený/á v odboru kancelář primátora Magistrátu města Olomouc

Bližší specifikace pracovní činnosti:
• vývoj uživatelských rozhraní pro webové stránky a aplikace pomoci
• moderních technologií a nástrojů,
• spolupráce s back-end vývojáři na integraci API a vytváření
• dynamických webových stránek a aplikací,
• spolupráce s UI/UX designérem na implementaci jeho návrhů,
• spolupráce s webmasterem na návrzích a implementaci nových funkcí a vylepšení,
• testování a ladění kódu pro zajištění jeho funkčnosti a optimalizace..

Zákonné předpoklady:
• státní občanství ČR; u fyzické osoby, která je cizím státním občanem,
• trvalý pobyt v České republice,
• dosažení věku 18 let,
• způsobilost k právním úkonům,
• bezúhonnost,
• znalost jednacího jazyka,

Požadovaná kvalifikace:
• vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském.

Obor:
• informatika a počítačové vědy výhodou, nebo humanitní a společenské vědy, přírodní vědy, ekonomie a management.

Praxe:
• praxe v oboru doložitelná referencemi a prezentovatelnými hotovými projekty z nedávné doby velkou výhodou.

Jiné požadavky:
• zkušenosti s HTML, CSS a TypeScriptem (JavaScriptem),
• důkladná znalost některého z moderních JavaScriptových frameworků,
• jako je Angular, React nebo Vue,
• znalost REST API, GraphQL,
• zkušenosti s verzovacími systémy, jako je GIT,
• zkušenosti s responzivním a mobilním designem,
• zkušenosti s vývojem PWA výhodou,
• dodržování nejlepších postupů a standardů pro vývoj front-endu,
• analytické myšlení,
• schopnost pracovat samostatně i jako součást týmu,
• schopnost pracovat na více projektech současně a dodržovat termíny,
• ochota soustavně se vzdělávat a učit novým postupům, sledovat
• nejnovější trendy a technologie ve front-end vývoji,
• flexibilita,
• schopnost jednat s lidmi.

Nabízíme:
• možnost přidělení služebního bytu po splnění stanovených podmínek,
• 5 týdnů dovolené,
• 4 dny osobního volna (personal days) a 1 den osobního volna
• na dobrovolnickou činnost,
• pružnou pracovní dobu,
• zaškolení zkušeným mentorem po dobu 3 měsíců,
• příjemné pracovní prostředí,
• přátelský kolektiv,
• příspěvek na stravování,
• příspěvek na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření,
• Flexi Passy,
• příspěvek na volnočasové pohybové aktivity,
• možnost jednorázové sociální výpomoci,
• bezúročné zápůjčky k překlenutí tíživé finanční situace,
• možnost zapůjčení služebního vozidla k soukromým účelům,
• služební mobilní telefon a notebook,
• možnost využít benefitní program mobilních operátorů,
• možnost opakovaného využití městského plaveckého bazénu zdarma,
• permanentky do Moravského divadla, do ZOO a na hokej,
• interní jazykové kurzy skupinové i individuální v různých úrovních pokročilosti,
• možnost trvalého vzdělávání, osobního rozvoje a kariérního růstu,
• jistotu, stabilitu, perspektivu, spolehlivost a prestiž.

Platová třída: 12. platová třída (27.250 – 40.120,- Kč)
dle délky uznané praxe v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; možnost přiznání osobního příplatku a poskytování odměn za úspěšné splnění mimořádných nebo zvlášť významných pracovních úkolů dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Pracovní poměr: doba neurčitá

Přihláška – uchazeč je povinen podat písemnou přihlášku, která musí obsahovat:
(Přihláškou se rozumí samostatný doklad, nelze ji nahradit údaji uvedenými v životopise, osobním dotazníku, průvodním dopise, atd.)
• jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, popř. jinou kontaktní adresu, pokud se neshoduje s trvalým pobytem,
• číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
• název pozice, o kterou se ucházíte, a číslo VŘ,
• datum a vlastnoruční podpis uchazeče.

K přihlášce je nutno přiložit:
• strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Lhůta pro podání přihlášky: 
17. 6. 2024 (za včasně podanou přihlášku se považuje také její podání k poštovní přepravě v poslední den stanovené lhůty – později zaslané přihlášky nemůžeme zařadit do výběrového řízení)

Způsob podání přihlášky:
• poštou (Magistrát města Olomouce, oddělení personální a právní, Horní náměstí č. p. 583, 779 11 Olomouc),
• datovou schránkou (ID: kazbzri),
• osobním doručením na podatelnách Magistrátu města Olomouce (Hynaisova 10, Horní nám. č. p. 583).

Výběrové řízení a tiskopisy jsou k dispozici na webových stránkách v sekci kariéra nebo na personálním a právním oddělení.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu i bez uvedení důvodů zrušit  nebo nevybrat žádného vhodného uchazeče.

Informace

Publikováno
28. 5. 2024
Pracovní vztah
Hlavní pracovní poměr
Mzdové ohodnocení
27 250 - 40 120 Kč
Místo práce
území správního obvodu obce s rozšířenou působností Olomouc
Kontaktní osoba
Personální oddělení
Telefon