menu

Ředitel / ředitelka příspěvkové organizace

Název společnosti
Sídlo společnosti
28. Října 117, 70218, Ostrava

Rada Moravskoslezského kraje

vyhlašuje

KONÁNÍ konkurzního ŘÍZENÍ
na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace kraje:
Domov Duha, příspěvková organizace, Hřbitovní 1128/41, 741 01 Nový Jičín, IČO 48804886

s 6měsíční zkušební dobou dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Požadujeme: 
a) ukončené vysokoškolské vzdělání získané studiem v programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, akreditovaném podle zvláštního právního předpisu s minimálně 3 lety praxe v řídící funkci, nebo
b) ukončené vysokoškolské vzdělání jiného směru, než je uvedeno v bodě a) a splnění odborné způsobilosti k výkonu sociálního pracovníka dle ustanovení §110 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách jiným způsobem, než vysokoškolským vzděláním uvedeným v bodě a) 
s minimálně 3 lety praxe v řídící funkci, nebo
c) ukončené vysokoškolské vzdělání jiného směru, než je uvedeno v bodě a) a minimálně 5 let praxe v řídící funkci a minimálně 2 roky praxe v sociální oblasti, 
d) znalost problematiky řízení, znalost obecně závazných právních předpisů souvisejících s výkonem funkce, 
e) občanská a morální bezúhonnost.

Platové zařazení: 
12. platová třída v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; možnost přiznání osobního příplatku, přiznání příplatku za vedení – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Písemně zašlete tyto doklady:
a) podepsanou přihlášku (uveďte kontaktní adresu, telefon i mobilní a e-mail),
b) ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání,
c) strukturovaný životopis zaměřený na dosavadní odbornou praxi 
a zkušenosti v řídících funkcích, včetně základní charakteristiky vykonávaných činností,
d) originál výpisu z evidence Rejstříku trestů (ne starší tří měsíců).

Ke konkurznímu řízení budou přijaty pouze v termínu doručené přihlášky doložené kompletními výše uvedenými doklady.

Obálku označte heslem: NEOTVÍRAT – KONKURZNÍ ŘÍZENÍ

Předpokládaný termín nástupu: od 1. 10. 2024, případně dle dohody

Přihlášku lze podat v termínu do 7. 6. 2024 včetně, a to: 
• prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (rozhoduje datum předání provozovateli poštovních služeb – nejpozději 7. 6. 2024),
• osobně na podatelnu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, (rozhoduje razítko podatelny krajského úřadu – datum podacího razítka nejpozději 7. 6. 2024),
• datovou schránkou,
• e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem.

Adresa:
Krajský úřad Moravskoslezského kraje 
odbor sociálních věcí 
28. října 2771/117
702 00 Ostrava

Informace

Publikováno
15. 5. 2024
Pracovní vztah
Hlavní pracovní poměr
Místo práce
Hřbitovní 1128/41, 741 01 Nový Jičín
Kontaktní osoba
Mgr. Bc. Alice Weniger
Telefon