menu

Vedoucí oddělení sekretariát tajemníka zařazený/á v odboru kancelář tajemníka

Název společnosti
Sídlo společnosti
Horní náměstí 583, 77900, Olomouc

Statutární město Olomouc

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ č. 2024/63
v souladu s § 7 odst. 3 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Bližší specifikace pracovní činnosti:
• výkon agendy koncepčních a operativních činností na úseku tajemníka Magistrátu města Olomouce v oblasti samostatné a přenesené působnosti,
• vedení týmu, který poskytuje odborný servis tajemníkovi Magistrátu města Olomouce,
• zajišťování organizačních a koordinačních činností,
• řízení, koordinace a zajištění vnitřní komunikace úřadu,
• koordinace PR a marketingu úřadu.

Zákonné předpoklady:
• státní občanství ČR; u fyzické osoby, která je cizím státním občanem,
• trvalý pobyt v České republice,
• dosažení věku 18 let,
• způsobilost k právním úkonům,
• bezúhonnost,
• znalost jednacího jazyka,
• splnění podmínek podle zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, ve znění pozdějších předpisů (lustrační zákon), předpoklady podle tohoto ustanovení neprokazují osoby narozené po 1. prosinci 1971.

Požadovaná kvalifikace:
• vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu.

Obor:
• humanitní nebo HR management výhodou.

Praxe:
• praxe ve veřejné správě minimálně 5 let,
• praxe v řídící činnosti minimálně 5 let.

Jiné požadavky:
• velmi dobré komunikační, organizační a řídící schopnosti,
• analytická a koncepční způsobilost,
• adaptabilita a flexibilita,
• smysl pro týmovou práci,
• všeobecný přehled o principech a fungování veřejné správy,
• znalost práce na PC s programem Microsoft Office ( Excel, Word),
• ochota soustavně se vzdělávat a učit novým postupům,
• řidičský průkaz skupiny „B“ .

Nabízíme:
• 5 týdnů dovolené,
• 4 dny osobního volna (personal days) a 1 den osobního volna
• na dobrovolnickou činnost,
• pružnou pracovní dobu,
• možnost vést tým kolegů,
• příjemné pracovní prostředí,
• přátelský kolektiv,
• příspěvek na stravování,
• příspěvek na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření,
• Flexi Passy,
• příspěvek na volnočasové pohybové aktivity,
• služební mobilní telefon a notebook,
• možnost využít benefitní program mobilních operátorů,
• možnost opakovaného využití městského plaveckého bazénu zdarma,
• permanentky do Moravského divadla, do ZOO a na hokej,
• interní jazykové kurzy skupinové i individuální v různých úrovních pokročilosti,
• možnost trvalého vzdělávání, osobního rozvoje a kariérního růstu,
• jistotu, stabilitu, perspektivu, spolehlivost a prestiž.

Platová třída: 12. platová třída (26.600 – 40.120,- Kč)
dle délky uznané praxe v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; příplatek za vedení, možnost přiznání osobního příplatku a poskytování odměn za úspěšné splnění mimořádných nebo zvlášť významných pracovních úkolů dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Pracovní poměr: doba neurčitá

Přihláška – uchazeč je povinen podat písemnou přihlášku, která musí obsahovat:
(Přihláškou se rozumí samostatný doklad, nelze ji nahradit údaji uvedenými v životopise, osobním dotazníku, průvodním dopise, atd.)
• jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, popř. jinou kontaktní adresu, pokud se neshoduje s trvalým pobytem,
• číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
• název pozice, o kterou se ucházíte, a číslo VŘ,
• datum a vlastnoruční podpis uchazeče.

K přihlášce je nutno přiložit:
• strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
• splnění podmínek podle zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů (lustrační zákon); předpoklady podle tohoto ustanovení neprokazují osoby narozené po 1. prosinci 1971,

Lhůta pro podání přihlášky: 
30. 5. 2024 (za včasně podanou přihlášku se považuje také její podání k poštovní přepravě v poslední den stanovené lhůty – později zaslané přihlášky nemůžeme zařadit do výběrového řízení)

Způsob podání přihlášky:
• poštou (Magistrát města Olomouce, oddělení personální a právní, Horní náměstí č. p. 583, 779 11 Olomouc),
• datovou schránkou (ID: kazbzri),
• osobním doručením na podatelnách Magistrátu města Olomouce (Hynaisova 10, Horní nám. č. p. 583).

Výběrové řízení a tiskopisy jsou k dispozici na webových stránkách v sekci kariéra nebo na personálním a právním oddělení.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu i bez uvedení důvodů zrušit nebo nevybrat žádného vhodného uchazeče.

Informace

Publikováno
14. 5. 2024
Pracovní vztah
Hlavní pracovní poměr
Mzdové ohodnocení
26 600 - 40 120 Kč
Místo práce
území správního obvodu obce s rozšířenou působností Olomouc
Kontaktní osoba
Personální oddělení
Telefon