menu

Vedoucí odboru informatiky

Název společnosti
Sídlo společnosti
Horní náměstí 583, 77900, Olomouc

Statutární město Olomouc

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ č. 2024/43
v souladu s § 7 odst. 3 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Náplň práce: 
• zajišťuje plnění úkolů v samostatné působnosti magistrátu uložené úřadu radou nebo zastupitelstvem města v souladu s vymezenou působností odboru podle organizačního řádu,
• zodpovídá za provoz IT Magistrátu města Olomouce,
• zajišťuje rozvoj IT Magistrátu města Olomouce,
• zajišťuje koordinaci projektů vývoje informačních systémů, zpracování plánů, norem a postupů rozvoje IT,
• metodicky zodpovídá za procesy v oblasti informačních standardů (technických, aplikačních).

Požadujeme: 
Kvalifikace:
• vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu.
Obor:
• vzdělání v oboru IT, technické zaměření apod.
Praxe:
• praxe ve veřejné správě výhodou.
Jiné požadavky:
• zkušenosti s vedením kolektivu,
• zkušenosti s řízením IT projektů,
• schopnost strategického a koncepčního řízení provozu a rozvoje ICT v organizaci,
• praxe v oblasti analýz krátkodobých a dlouhodobých potřeb v oblasti IT,
• zkušenost s přípravou koncepčních, strategických nebo obdobných dokumentů,
• znalost problematiky ICT v oblasti výkonu státní správy a samosprávy výhodou,
• organizační, řídící a koncepční schopnosti,
• adaptabilita a analytické schopnosti,
• dobré komunikační schopnosti,
• znalost problematiky přípravy a realizace projektů na nákup nových technologií výhodou,
• dobrý přehled v oblasti síťové a serverové infrastruktury, rovněž tak v oblasti aplikačního prostředí výhodou,
• znalost anglického jazyka na komunikační úrovni výhodou,
• řidičský průkaz skupiny B výhodou,
• ochota soustavně se vzdělávat a učit novým postupům.

Nabízíme:
• 5 týdnů dovolené
• pružná pracovní doba
• příspěvek na stravné
• Flexi Passy
• 4 dny osobního volna (personal days) a 1 den osobního volna na dobrovolnickou činnost
• příspěvek na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření
• příspěvek na volnočasové pohybové aktivity
• jistota, stabilita, perspektiva, spolehlivost a prestiž
• možnost trvalého vzdělávání, osobního rozvoje a kariérního růstu
• služební mobilní telefon a notebook
• příjemné pracovní prostředí
• účast na reorganizaci IT útvarů magistrátu (pod vedoucího odboru informatiky bude spadat jak „odbor informatiky“, tak „oddělení rozvoje IS/ICT“
• možnost přidělení služebního bytu po splnění stanovených podmínek

Platová třída: 13. platová třída (29.400 Kč – 43.370 Kč)

Pracovní poměr: doba neurčitá

Přihláška – uchazeč je povinen podat písemnou přihlášku, která musí obsahovat:
(Přihláškou se rozumí samostatný doklad, nelze ji nahradit údaji uvedenými v životopise, osobním dotazníku, průvodním dopise, atd.)
• jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, popř. jinou kontaktní adresu, pokud se neshoduje s trvalým pobytem,
• číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
• název pozice, o kterou se ucházíte, a číslo VŘ,
• datum a vlastnoruční podpis uchazeče

K přihlášce je nutno přiložit:
• strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost • čestným prohlášením,
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
• splnění podmínek podle zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů (lustrační zákon); předpoklady podle tohoto ustanovení neprokazují osoby narozené po 1. prosinci 1971,
• je možno přiložit Vaše představy o finančním ohodnocení a pracovních podmínkách

Lhůta pro podání přihlášky: 
4. 6. 2024 (za včasně podanou přihlášku se považuje také její podání k poštovní přepravě v poslední den stanovené lhůty – později zaslané přihlášky nemůžeme zařadit do výběrového řízení)

Způsob podání přihlášky:
• poštou (Magistrát města Olomouce, oddělení personální a právní, Horní náměstí č. p. 583, 779 11 Olomouc),
• datovou schránkou (ID: kazbzri),
• osobním doručením na podatelnách Magistrátu města Olomouce (Hynaisova 10, Horní nám. č. p. 583).

Výběrové řízení a tiskopisy jsou k dispozici na webových stránkách v sekci kariéra nebo na personálním a právním oddělení.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu i bez uvedení důvodů zrušit
nebo nevybrat žádného vhodného uchazeče.

Informace

Publikováno
6. 5. 2024
Pracovní vztah
Hlavní pracovní poměr
Místo práce
území správního obvodu obce s rozšířenou působností Olomouc
Kontaktní osoba
Personální oddělení
Telefon