menu

Vedoucí odboru finančního

Název společnosti
Sídlo společnosti
Masarykovo náměstí 100/7, 66451, Šlapanice

O Z N Á M E N Í o vyhlášení výběrového řízení
Tajemník Městského úřadu Šlapanice vyhlašuje výběrové řízení podle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 312/2002 Sb.) na obsazení pracovní pozice:

vedoucí odboru finančního

Charakteristika pozice: 
Pracovní náplní je řízení a kontrola pracovníků zařazených do finančního odboru v rámci spravovaných agend, příprava materiálů pro finanční výbor, radu, zastupitelstvo, řízení procesu sestavení rozpočtu a s tím spojené úkoly, metodická pomoc v oblasti financí, spolupráce při přezkumu hospodaření auditorem nebo Krajským úřadem.

Požadované předpoklady pro vznik pracovního poměru: 
podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb. jsou: 
•    fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let 
•    občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk 
•    způsobilost k právním úkonům 
•    bezúhonnost

Kvalifikační předpoklady a požadavky: 
•    vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ekonomického zaměření 
•    praxe na vedoucí pozici výhodou 
•    praxe ve státní správě a samosprávě 
•    zkouška zvláštní odborné způsobilosti při finančním hospodaření ÚSC a jeho přezkumu – výhodou 
•    dobré organizační schopnosti, dobrý písemný a verbální projev 
•    ŘP sk. B - výhodou

Nabízíme:
•    možnost trvalého vzdělávání a osobního rozvoje 
•    příjemné pracovní prostředí (klimatizované kanceláře) 
•    pružnou pracovní dobu 
•    výbornou dopravní dostupnost
•    pět týdnů dovolené a čtyři dny zdravotního volna 
•    příspěvek zaměstnavatele na stravování (stravenka v hodnotě 140,- Kč) 
•    příspěvek na penzijní připojištění v případě doby neurčité 
•    možnost čerpání dalších benefitů (příspěvek na kulturu, sport a jiné)

Pracovní poměr: na dobu neurčitou

Platové podmínky: 
řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, platová třída 11 - platový tarif od 25280,- Kč do 37170,- Kč dle započitatelné praxe, příplatek za vedení, po zkušební době možnost přiznání osobního příplatku.

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., jsou: 
jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka), datum a podpis uchazeče.

K přihlášce je podle § 6 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., je nutno připojit: 
•    strukturovaný profesní životopis 
•    výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce 
•    ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 
•    lustrační osvědčení dle zákona č.451/1991 Sb. (netýká se osob narozených po 1.12.1971) 
•    čestné prohlášení dle zák. č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů (netýká se osob narozených po 1.12.1971)

Přihlášku společně s požadovanými doklady je nutno doručit na adresu:

Městský úřad Šlapanice, personální oddělení, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno

Zásilku označte na obálce: „Neotevírat – výběrové řízení – vedoucí OF“.

Kontaktní pracovník: 
Štěpánka Rychetská - personální referent, tel.: 533 304 211, personalni@slapanice.cz

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o nabízené pracovní místo.

Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly. 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Upozornění pro uchazeče: 
Uchazeči, kteří splní požadované předpoklady stanovené v oznámení o výběrovém řízení, budou k účasti ve výběrovém řízení vyzváni prostřednictvím e-mailu, uvedeném v přihlášce. Požadované osobní materiály budou, po ukončení výběrového řízení, vráceny zpět na adresu uvedenou uchazečem v přihlášce k výběrovému řízení. 

Veškerá volná pracovní místa naleznete ZDE.

Informace

Publikováno
26. 4. 2024
Pracovní vztah
Hlavní pracovní poměr
Místo práce
MěÚ Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7, Šlapanice
Termín nástupu
od 1.6.2024 nebo dle dohody
Kontaktní osoba
Štěpánka Rychetská
Telefon