menu

Vedoucí odboru územního plánování

Název společnosti
Sídlo společnosti
Horní náměstí 583, 77900, Olomouc

Statutární město Olomouc

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ č. 2024/55
v souladu s § 7 odst. 3 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

Náplň práce: 

 • odpovědnost za řádný výkon činností odboru územního plánování
 • (zejm. výkon činností zákonem uložených úřadům územního plánování),
 • řízení, kontrola a organizace práce podřízených zaměstnanců,
 • zabezpečení dodržování právních a vnitřních předpisů,
 • tvorba příznivých pracovních podmínek.


Zákonné podmínky:

 • státní občanství ČR; u fyzické osoby, která je cizím státním občanem,
 • trvalý pobyt v České republice,
 • dosažení věku 18 let,
 • způsobilost k právním úkonům,
 • bezúhonnost,
 • znalost jednacího jazyka,
 • splnění podmínek podle zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví
 • některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, ve znění pozdějších předpisů (lustrační zákon), předpoklady podle tohoto ustanovení neprokazují osoby narozené po 1. prosinci 1971.

 

Kvalifikace:

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu.
   

Obor:

 • právní, stavební, architektonické nebo urbanistické zaměření.


Praxe:

 • praxe ve veřejné správě minimálně 3 roky,
 • praxe v oboru minimálně 3 roky,
 • praxe v řídící činnosti.


Jiné požadavky:

 • velmi dobré organizační a řídící dovednosti,
 • schopnost koncepčního myšlení, otevřenosti a diskuze,
 • vysoké pracovní nasazení, schopnost samostatné práce,
 • adaptabilita a analytické schopnosti,
 • všeobecný přehled o principech a fungování veřejné správy,
 • velmi dobré komunikační schopnosti a vystupování na veřejnosti,
 • smysl pro týmovou práci,
 • řidičský průkaz skupiny B výhodou,
 • dobrá znalost práce na PC (Word, Excel),
 • schopnost jednat s lidmi,
 • ochota soustavně se vzdělávat a učit novým postupům.

 

Nabízíme:

 • 5 týdnů dovolené
 • pružná pracovní doba
 • příspěvek na stravné
 • Flexi Passy
 • 4 dny osobního volna (personal days) a 1 den osobního volna na dobrovolnickou činnost
 • příspěvek na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření
 • příspěvek na volnočasové pohybové aktivity
 • jistota, stabilita, perspektiva, spolehlivost a prestiž
 • možnost trvalého vzdělávání, osobního rozvoje a kariérního růstu
 • služební mobilní telefon a notebook
 • příjemné pracovní prostředí
 • účast na reorganizaci IT útvarů magistrátu (pod vedoucího odboru informatiky bude spadat jak „odbor informatiky“, tak „oddělení rozvoje IS/ICT“
 • možnost přidělení služebního bytu po splnění stanovených podmínek

 

Platová třída: 

 • 13. platová třída (29.400 Kč – 43.370 Kč)

 

Pracovní poměr: 

 • doba neurčitá

 

Přihláška – uchazeč je povinen podat písemnou přihlášku, která musí obsahovat:

(Přihláškou se rozumí samostatný doklad, nelze ji nahradit údaji uvedenými v životopise, osobním dotazníku, průvodním dopise, atd.)

 • jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, popř. jinou kontaktní adresu, pokud se neshoduje s trvalým pobytem,
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
 • název pozice, o kterou se ucházíte, a číslo VŘ,
 • datum a vlastnoruční podpis uchazeče

 

K přihlášce je nutno přiložit:

 • strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • splnění podmínek podle zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů (lustrační zákon); předpoklady podle tohoto ustanovení neprokazují osoby narozené po 1. prosinci 1971,
 • zpracování návrhu koncepce činností a fungování odboru územního plánování v rozsahu maximálně 2 strany formátu A4


Lhůta pro podání přihlášky: 

 • 27. 5. 2024 (za včasně podanou přihlášku se považuje také její podání k poštovní přepravě v poslední den stanovené lhůty – později zaslané přihlášky nemůžeme zařadit do výběrového řízení)

 

Způsob podání přihlášky:

 • poštou (Magistrát města Olomouce, oddělení personální a právní, Horní náměstí č. p. 583, 779 11 Olomouc),
 • datovou schránkou (ID: kazbzri),
 • osobním doručením na podatelnách Magistrátu města Olomouce (Hynaisova 10, Horní nám. č. p. 583).

Výběrové řízení a tiskopisy jsou k dispozici na internetové adrese: https://kariera.olomouc.eu nebo na personálním a právním.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu i bez uvedení důvodů zrušit nebo nevybrat žádného vhodného uchazeče.

PODAT PŘIHLÁŠKU

Informace

Publikováno
24. 4. 2024
Pracovní vztah
Hlavní pracovní poměr
Místo práce
území správního obvodu obce s rozšířenou působností Olomouc
Kontaktní osoba
Personální oddělení
Telefon