Na JobSystem je registrováno 71924 uchazečů a vystaveno 65839 nabídek práce
Přihlášení
pro uchazeče


Poslat nové hesloNový uchazeč


Architekti

Statutární město ZlínArchitekti


Místo práce (okres): Zlín

Pracovní vztah: Hlavní pracovní poměr

Termín nástupu: 01.12.2020

Předpoklady stanovené § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:
- je státním občanem České republiky, případně cizím státním občanem, který má v ČR trvalý pobyt,
- dosáhl věku 18 let,
- je způsobilý k právním úkonům,
- je bezúhonný, tj. nebyl pravomocně odsouzen:
a) pro trestný čin spáchaný úmyslně nebo
b) pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy.
Požadavky zaměstnavatele:
- zájem podílet se na rozvoji významného města moderní architektury a urbanismu,
- VŠ vzdělání v magisterském studijním programu se zaměřením na architekturu, případně městské inženýrství,
- praxe v oboru,
- uživatelská znalost Microsoft Office, znalost grafických SW výhodou,
- ochota hledat řešení, kritické myšlení,
- samostatnost, psychická odolnost,
- řidičský průkaz sk. \"B\", aktivní řidič.
Klíčové pracovní činnosti:
- účast na směřování urbanistického a architektonického rozvoje města,
- stanovování a posuzování celoměstských koncepcí,
- příprava architektonických soutěží,
- posuzování předložených záměrů z hlediska smysluplného rozvoje města,
- spolupráce s dalšími odborníky na půdě magistrátu i externisty.
Náležitosti přihlášky:
- jméno, příjmení a titul uchazeče,
- datum a místo narození uchazeče,
- státní příslušnost uchazeče,
- místo trvalého pobytu uchazeče,
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu (jde-li o cizího státního příslušníka),
- datum a podpis uchazeče,
- adresa pro zasílání písemností, pokud není shodná s místem trvalého pobytu uchazeče.
K přihlášce do výběrového řízení musí být přiloženy následující doklady:
- stručný motivační dopis vystihující vztah uchazeče k dané pozici,
- životopis s uvedením údajů o dosavadní praxi a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se oblasti architektury a veřejné správy,
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních občanů též obdobný doklad dosvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se čestným prohlášením,
- úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Místo, způsob a lhůta podání přihlášky, jejíž povinný formulář je zveřejněn na úřední desce:
- poštou na adresu: statutární město Zlín, oddělení personální a vzdělávání, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín; podací razítko nejpozději s datem 18.11.2020(obálka musí být označena \"NEOTEVÍRAT - výběrové řízení, architekt\" a uvedeno jméno a adresa uchazeče), nebo
- osobně do podatelny Magistrátu města Zlína, budova radnice, náměstí Míru 12, Zlín (obálka musí být označena \"NEOTEVÍRAT - výběrové řízení, architekt\" a uvedeno jméno a adresa uchazeče), nejpozději do 19.11.2020 do 14:00 hod.
Také na http://zlin.eu/urednici-cl-1752.htmlDoporučujeme: Tvorba webových stránek - Plastové bazény - www.wenku.cz - cestovní kancelář pro školy - eshop - www.praceunas.cz - Práce u nás
DK Recruitment-Práca a brigády - Dějepis, referáty z historie - Víno z Moravy - RECRUITER s.r.o. - personální agentura

Zásady ochrany soukromí