*Ředitel/ředitelka základní a mateřské školy

Úvod / Hledat práci / Volná pracovní pozice

*Ředitel/ředitelka základní a mateřské školy

Úřad práce České republiky

Další informace:
Předpoklady:
" odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost dle § 3, odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o PP"),
" plná svéprávnost (resp. způsobilost k právním úkonům) dle § 3, odst. 1 písm. a) zákona
o PP,
" bezúhonnost dle § 3, odst. 1 písm. c) zákona o PP,
" délka praxe spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo v činnosti, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření, nebo v řídící činnost nebo v činnosti ve výzkumu a vývoji v souladu s § 5 odst. 1 zákona o PP, tj. 4 roky.
Požadavky:
" organizační a řídící schopnosti,
" znalost školských předpisů a problematiky řízení daného druhu a typu školy,
" znalosti v oblasti trendů ve výchově a vzdělávání,
" schopnost koncepční práce v oblasti školství, výchovy a vzdělávání.
Písemně zašlete:
" přihlášku (uveďte kontaktní adresu, telefon, e-mail, datovou schránku),
" úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání a splněné odborné kvalifikace (tj. diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, maturitní vysvědčení, doklad prokazující pedagogické vzdělání v případě odborně zaměřeného vysokoškolského studia atd.),
" výpis z Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),
" originál lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu činnosti ředitelky/ředitele školy (ne starší 3 měsíců),
" doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe potvrzený zaměstnavatelem včetně uvedení funkčního zařazení (možno nahradit úředně ověřenými kopiemi dokladů o průběhu zaměstnání - pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů apod.),
" strukturovaný profesní životopis,
" pedagogickou koncepci rozvoje a řízení školy (v rozsahu max. 3 stran),
" čestné prohlášení o svéprávnosti.
Ředitelka/ředitel školy bude jmenována/jmenován na dobu neurčitou s předpokládaným nástupem do funkce 1.7.2022, případně dle dohody.
Ke konkursnímu řízení zasílejte pouze přihlášky doložené kompletními doklady (přihlášku, životopis, koncepci a čestné prohlášení vlastnoručně podepište a uveďte datum).
Přihláška s požadovanými doklady musí být doručena osobně nebo poštou na adresu Obec Světnov, Světnov 62, 591 01 Žďár nad Sázavou, do termínu nejpozději dne 1.6.2022 do 12:00 hodin.
Obálku označit "Konkurs ZŠ a MŠ Světnov - NEOTVÍRAT!".
Zaměstnavatel nabízí zvýhodněné bydlení v rekonstruovaném bytě 3+kk přímo v budově mateřské školy. Více informací poskytne starosta obce Pavel Štefan telefonicky, e-mailem nebo po předchozí domluvě přímo na místě. Kontakty: tel.: 605 143 578, e-mail: obec@svetnov.cz.
Upozornění:
Přihláška doručená po termínu a přihláška, která nebude splňovat požadavky týkající se výše uvedených předpokladů a obsahových náležitostí přihlášky včetně jejích příloh bude uchazeči vrácena bez dalšího projednání.
Zaměstnavatel nabízí zvýhodněné bydlení v rekonstruovaném bytě 3+kk přímo v budově mateřské školy. Více informací poskytne starosta obce Pavel Štefan telefonicky, e-mailem nebo po předchozí domluvě přímo na místě. Kontakty: tel.: 605 143 578, e-mail: obec@svetnov.cz.

Shrnutí

  • Publikováno: 18.06.2022
  • Pracovní vztah: Hlavní pracovní poměr
  • Místo práce (okres): Žďár nad Sázavou